Tutkimukset, toteaminen, luokitus ja hoito

Tutkimukset

Rintasyövän toteamiseen käytettäviä menetelmiä ovat lääkärin suorittama rintojen tunnustelu ja tarkastelu, mammografia, ultraäänitutkimus eli kaikukuvaus sekä neulabiopsia eli neulanäyte.

Jos rinnassa on kyhmy, lääkäri tutkii rinnan ja lähettää potilaan röntgenkuvaan, jota kutsutaan mammografiaksi. Jos mammografian perusteella epäillään syöpää, tehdään tarvittaessa kaikututkimus (ultraäänitutkimus).

Mammografia eli rintojen röntgenkuvaus on tärkeä menetelmä rintasyövän diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa. Sen avulla voidaan todeta rintakudoksen epänormaalit muutokset, kuten alkavat kasvaimet.

Ultraäänitutkimuksella- eli kaikukuvauksella voidaan selvittää rinnassa olevan kyhmyn luonnetta tarkemmin. Ultraäänitutkimuksessa rintojen läpi lähetetään korkeataajuisia ääniaaltoja, jotka muunnetaan kuviksi laitteen näytölle.

Erityistilanteissa rinta voidaan tutkia magneettikuvauksella. Näiden tutkimusten yhteydessä kyhmystä otetaan tarvittaessa neulanäyte tai kudospala, jonka avulla varmistetaan, onko kyse pahanlaatuisesta muutoksesta.

Nännistä erittyvän kirkkaan tai verisen nesteen syy selvitetään ruiskuttamalla maitotiehyeeseen varjoainetta. Tutkimusta kutsutaan galaktografiaksi tai duktografiaksi. Ruiskutuksen jälkeen otetaan välittömästi mammografia, mikä voi paljastaa tiehyen sisällä olevan kasvaimen.

Jos jokin tutkimuksista herättää epäilyn syövästä tai osoittaa, että kyseessä on syöpä, potilas ohjataan leikkaukseen. Jos lääkärin tutkimus, mammografia, ultraäänitutkimus ja neulanäyte viittaavat puolestaan hyvänlaatuiseen muutokseen, potilasta jäädään seuraamaan. Se tarkoittaa, että tutkimukset ja rinnan tunnustelu tehdään 1–2 vuoden välein. Tutkimukset tehdään aikaisemmin, jos rintaan ilmaantuu uusia oireita tai muutoksia.

TNM-luokitus eli rintasyövän levinneisyysluokat

Rintasyövän hoidon valinta ja potilaan ennuste riippuvat kasvaimen levinneisyydestä, joka ilmaistaan TNM-luokituksen avulla:

T (tumor) kuvaa kasvaimen tunkeutumista ympäristöönsä ja T-luokka kertoo rinnan kasvaimen eli tuumorin koon. T1 tarkoittaa alle 2 cm:n läpimittaista kasvainta, T2 tarkoittaa 2–5 cm:n läpimittaista kasvainta ja T3 yli 5 cm:n läpimittaista kasvainta. T4 tarkoittaa ihoon tai rintakehän seinämään kasvavaa kasvainta sen koosta riippumatta.

N (node) kuvaa leviämistä läheisiin imusolmukkeisiin. N0 tarkoittaa, ettei kainalon imusolmukkeissa ole syöpäkasvua. Hivenen yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että N1 tarkoittaa syöpäkasvua 1–3 kainaloimusolmukkeessa, N2 syöpäkasvua 4–9 kainaloimusolmukkeessa ja N3 yli 10 kainaloimusolmukkeessa.

M (metastasis) kuvaa mahdollisia etäpesäkkeitä. M0 tarkoittaa, ettei kasvain ole levinnyt rinnan tai kainalon ulkopuolelle. M1 tarkoittaa, että kasvain on levinnyt eli lähettänyt etäpesäkkeitä muualle elimistöön tai että emäkasvain ei ole poistettavissa.

Varsinaiseen rintasyöpään voi liittyä varhainen ns. in situ -muoto, jossa pahanlaatuiset solut eivät ole tunkeutuneet syvemmälle rintakudokseen, vaan esiintyvät tiehyen tai rauhasliuskan sisällä. Tällaisen esiasteen nimi on duktaalinen karsinooma in situ (DCIS). Lobulaarisen rintasyövän esiaste on puolestaan lobulaarinen neoplasia in situ (LIN). Syövän esiasteet eivät lähetä etäpesäkkeitä ja niiden ennuste on hyvä.

Jokaisen levinneisyysluokan rintasyöpää voidaan hoitaa.

Syöpäsolujen erilaistumisaste eli gradus

Hoitojen valintaan ja tulokseen vaikuttaa levinneisyyden lisäksi syöpäsolujen erilaistumisaste eli gradus.

Rintasyöpä jaetaan kolmeen erilaistumisasteeseen mikroskooppisen löydöksen mukaan. Mitä lähempänä syöpäsolun rakenne on normaalia solurakennetta, sitä hitaammin se yleensä kasvaa tai lähettää etäpesäkkeitä.

Gradus 1 tarkoittaa hyväennusteista, lähimpänä normaalikudosta olevaa muotoa.
Gradus 3 tarkoittaa huonoennusteista tyyppiä, jossa on runsaasti jakautumassa olevia soluja. Gradus 2 on näiden kahden välimuoto.

Rintasyövän hoito

Jokainen rintasyöpä on erilainen. Hoito, joka tehoaa yhdelle, ei välttämättä sovellu toiselle. Siksi jokainen rintasyöpä edellyttää yksilöllistä hoidon suunnittelua.

Riittävä tieto omasta sairaudesta ja sen hoitovaihtoehdoista auttaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnista sekä osallistumaan sairautta koskevien päätösten tekemiseen.

Rintasyövän hoito koostuu usein leikkauksesta, sädehoidosta ja lääkehoidosta, kuten solunsalpaajista, hormonaalisista hoidoista ja erityistapauksissa vasta-ainehoidoista.

Syövän ominaisuuksien ja levinneisyyden perusteella potilaalle suositellaan kaikkia hoitoja tai vain osaa.

Leikkaushoito

Leikkaus on rintasyövän ensisijainen ja yleisin hoitomenetelmä. Poikkeuksena on harvinainen inflammatorinen (tulehduksellinen) rintasyöpä, jonka hoito aloitetaan yleensä solunsalpaajahoidolla. Inflammatorinen rintasyöpä leikataan vasta, kun rinnan tulehdukselliset muutokset ovat rauhoittuneet.

Leikkauksella pyritään poistamaan syöpäkudos rinnasta ja tarvittaessa kainalosta. Leikkausmenetelmiä on useita.

Rintasyöpäleikkauksen yhteydessä tutkitaan, onko kainalon imusolmukkeissa etäpesäkkeitä. Se on tärkeää, koska rintasyöpä leviää yleensä ensin imuteitä pitkin kasvaimen puoleiseen kainaloon.

Tilanteesta ja sairastuneen toiveista riippuen voidaan tehdä joko rinnan säästävä leikkaus tai koko rinnan poistoleikkaus.

Säästävä leikkaus

Rinnan säästävä leikkaus on mahdollinen suurelle osalle rintasyöpäpotilaista. Sitä ei kuitenkaan suositella, jos kasvain on suuri, syöpäpesäkkeitä on useita ja ne ovat kaukana toisistaan tai rintaan on annettu jo aiemmin sädehoitoa.

Säästävä leikkaus tarkoittaa sitä, että vain osa rinnasta poistetaan. Kasvain leikataan pois siten, että sen ympärille jää selvästi tervettä kudosta.

Säästävään leikkaukseen soveltuvat ne kasvaimet, jotka voidaan poistaa kokonaan ilman, että rinnan ulkomuoto kärsii kohtuuttomasti. Käytännössä säästävään leikkaukseen sopivat korkeintaan 2 senttimetrin kasvaimet, jos rinnat ovat pienet tai keskisuuret. Suurista rinnoista voidaan poistaa 3–4 senttimetrin kokoiset kasvaimet. Rintaa säästävästä leikkauksesta käytetään myös nimitystä resektio.

Koko rinnan poisto

Koko rinnan poistoa kutsutaan mastektomiaksi. Tavallisimpia syitä koko rinnan poistoon ovat kasvaimen suuri koko tai se, että rinnasta on löytynyt useampi syöpäkasvain.

Rinnan korjausleikkaus

Jos rinta joudutaan poistamaan kokonaan, voidaan harkita korjausleikkausta. Korjausleikkaus voidaan tehdä välittömästi rinnan poiston yhteydessä, jos syövän uusiutumisen riski on hyvin pieni. Yleensä rekonstruktio tehdään vasta kahden vuoden kuluttua rintasyövän hoidosta.

Leikkauksella ei saada aivan entisen näköistä rintaa, mutta tulos on yleensä kosmeettisesti riittävä.

Rintasyöpä voi levitä myös rinnan ulkopuolelle

Rintasyöpä leviää usein ensimmäisenä kainalon imusolmukkeisiin. Siksi leikkauksen yhteydessä tehdään vartijaimusolmuketutkimus. Vartijaimusolmuke on ensimmäinen imusolmuke, johon syöpäsolut voivat levitä imunesteen mukana. Jos vartijaimusolmukkeissa ei havaita syöpäsoluja, voidaan olettaa, ettei niitä löydy muistakaan imusolmukkeista. Kainalon imusolmukkeista voidaan myös ottaa neulanäyte ennen leikkausta.

Leikkausta edeltävä hoito eli neoadjuvanttihoito

Neoadjuvanttihoidolla tarkoitetaan ennen rintasyöpäleikkausta annettavaa säde- tai lääkehoitoa. Usein neoadjuvanttihoidon tarkoituksena on mahdollistaa rintasyöpäleikkaus tai helpottaa sen toteuttamista.

Neoadjuvanttihoitoa käytetään Suomessa yleensä silloin, kun tauti on edennyt laajalle alueelle rinnassa tai kainalossa eikä kasvain ole leikattavissa, tai kun kyseessä on tulehduksellinen rintasyöpä. Joskus neoadjuvanttihoidon tarkoitus voi olla myös kasvaimen pienentäminen säästävän leikkauksen mahdollistamiseksi.

Täsmälääkkeet liitännäishoitona leikkauksen jälkeen

Jos taudin uusiutumisen vaara on yli kymmenen prosenttia kymmenen vuoden aikana, suositellaan leikkauksen jälkeen annettavaa lääkehoitoa. Liitännäislääkehoito vähentää rintasyövän uusiutumisen vaaraa ja pidentää potilaiden keskimääräistä elinaikaa.

Solunsalpaajalääkkeet, sytostaatit

Solunsalpaajat ovat lääkkeitä, jotka tuhoavat syöpäsoluja. Solunsalpaajat kulkeutuvat elimistöön verenkierron mukana. Solunsalpaajia voidaan antaa sekä paikallisen että levinneen rintasyövän hoidossa.

Osa potilaista käy työssä hoitojen aikana tai on pois muutaman päivän hoidon yhteydessä, mutta suurin osa on sairauslomalla koko solunsalpaajahoitojakson ajan.

Solunsalpaajahoito aiheuttaa usein haittoja, joista valtaosa menee ohi. Tavallisia solunsalpaajahoidon haittavaikutuksia ovat suun limakalvojen kipeytyminen, hiustenlähtö, ripuli, veren valkosolujen määrän lasku, väsymys ja pahoinvointi.

Sädehoito

Rinnan alueelle ja sen ympäristön imuteihin saattaa jäädä leikkauksessa syöpäsoluja, vaikka näkyvä kasvain poistetaan. Sädehoito vähentää rintasyövän paikallisten uusiutumien riskiä ja parantaa näin potilaan ennustetta.

Sädehoitoa annetaan kehon ulkopuolelta sädehoitolaitteella. Toimenpide on kivuton eikä tee rintaa radioaktiiviseksi.

Sädehoito on ionisoivaa säteilyä, joka vaikuttaa erityisesti jakautumisvaiheessa oleviin soluihin ja tuhoaa siten syöpäsoluja.

Rinnan säästävän leikkauksen jälkeen annetaan käytännössä aina sädehoitoa. Jos kainalon imusolmukkeista on löydetty kasvainkudosta, sädehoitoa annetaan myös kainaloon ja soliskuoppaan.

Rinnanpoiston jälkeen sädehoito ei yleensä ole tarpeen. Sitä annetaan kuitenkin silloin, jos kainalon imusolmukkeet ovat sisältäneet runsaasti kasvainkudosta tai syövän uusiutumisen riski on tavallista suurempi.

Kohdennetut lääkkeet eli täsmälääkkeet

Rintasyövän hoidossa perinteisten solunsalpaajien rinnalle on otettu käyttöön biologisia- ja muita täsmähoitoja. Nämä hoidot vaikuttavat suoraan syöpäsoluun, jolloin vaikutukset terveisiin soluihin ovat vähäisempiä. Täsmähoitoja käytetään sekä paikallisen että levinneen rintasyövän hoidossa.

Rintasyövän täsmähoitoja:

Syövän immunoterapia eli immuno-onkologia (IO)

Immuno-onkologia (IO) on nopeasti muodostumassa syövänhoidon uudeksi kivijalaksi, perinteisten leikkaus- ja lääkehoitojen rinnalle. Se poikkeaa kaikista muista tähänastisista hoitomuodoista.

Immunoterapialla pyritään herättämään elimistön oma puolustusjärjestelmä eli immuunipuolustus taistelemaan syöpää vastaan.

Immunoterapiassa potilaalle voidaan antaa vasta-aineita tai soluja, jotka tuhoavat syöpäsoluja.

Lupaavimmat tulokset immunoterapiassa liittyvät hoidon pitkäkestoisuuteen: syöpä voidaan saada kuriin pitkäksi aikaa, jopa pysyvästi.

Hormonaalinen hoito

Osa rintasyöpäsoluista käyttää hyväkseen elimistön omia hormoneja, käytännössä estrogeenia. Hormonihoidoilla voidaan joko estää estrogeenin ja progesteronin toimintaa tai häiritä niiden muodostumista. Näin voidaan hidastaa syöpäsolujen kasvua ja jakautumista.

Hormonihoidot jakautuvat kahteen päätyyppiin: antiestrogeeneihin eli SERM- ja SERD-hoitoihin ja aromataasin estäjiin.

Nuorten naisten hormonaalisena hoitona käytetään yleensä tamoksifeenia tai vaihtoehtoisesti eksemestaania ja hormonaalisia pistoksia.

Vaihdevuodet ohittaneiden potilaiden hormonaalisena hoitona voidaan käyttää myös joko tamoksifeenia tai aromataasinestäjiä (aromataasi-inhibiittoreita).

Miesten rintasyövän ensisijaisena hormonaalisena liitännäishoitona käytetään tamoksifeenia.

Hormonaalinen hoito kestää tavallisesti viisi vuotta, joskus pidempään.

Lähteet

 1. Kaikkisyovasta.fi
 2. Syopajarjestot.fi
 3. Terveyskyla.fi
 4. Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
 5. Suomen syöpäpotilaat ry
 6. Vehmanen L. Rintasyöpä Toteaminen, alatyypit ja ennuste. Lääkärikirja Duodecim. 16.9.2020. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00618
 7. Rintasyöpä.fi
 8. UKK-instituutti
 9. Heikinheimo O, Apter D. Hormonaalinen ehkäisy ja syöpä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2018;134(9):889-90. https://www.duodecimlehti.fi/duo14318
 10. Syöpäsäätiö: https://syopasaatio.fi/tutkimus/tutkimusmatkalla/immunologiset- hoidot/
 11. Sylva Ry, sylva.fi
 12. Tärkeimpiä tilastotietoja lyhyesti. Suomi: rinta. NORDCAN, nordcan.iarc.fr. 9.2, 09/2022.
 13. Mattson J, ym. Rintasyöpäpotilaan seuranta. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 2016;132:2317–20. https://www.duodecimlehti.fi/duo13476
 14. Tunne rintasi ry. Rintojen omatarkkailu. Tunnerintasi.fi
FI-NON-00786 08/2023

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä