Rintasyöpä

Mikä on rintasyöpä?

Rintasyöpä syntyy, kun rintakudoksen terveet ja hyvänlaatuiset solut alkavat muuttua pahanlaatuisiksi.

Intraduktaalisella rintasyövällä (DCIS) tarkoitetaan syövän esiastetta, jonka paranemisennuste on erinomainen pelkällä paikallishoidolla. Varsinaisista rintasyövistä tavallisimpia ovat duktaalinen ja lobulaarinen syöpä. Niiden paranemisennusteeseen vaikuttavat kasvaimen koko, imusolmukelevinneisyys sekä syövän biologinen alatyyppi.

Rintasyövän ennuste on parantunut, kun syövät todetaan aiempaa aikaisemmin ja hoitomenetelmät ovat kehittyneet.

Suomessa rintasyövän hoitotulokset ovat maailmanlaajuisestikin arvioituna erinomaiset. Sairastuneista 91 % on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Suurin osa heistä on parantunut pysyvästi. Rintasyöpä voi kuitenkin uusiutua pitkänkin ajan kuluttua. Uusiutuneen ja levinneenkin syövän kanssa voi usein tehokkaiden hoitojen ansiosta elää pitkään.

Kuinka yleinen rintasyöpä on?

Kansainvälisen syöväntutkimuskeskus IARC:n (International Agency for Research on Cancer) mukaan rintasyöpä on noussut keuhkosyövän ohi maailman yleisimmäksi syöväksi.

IARC arvioi, että vuonna 2020 maailmanlaajuisesti todettiin 2,3 miljoonaa rintasyöpää, mikä vastaa jo lähes 12 prosenttia kaikista uusista syöpätapauksista.

Suomessa rintasyöpään sairastuu noin 5 000 ja siihen kuolee noin 900 naista vuosittain.  Lähes joka kahdeksas suomalaisnainen sairastuu jossain vaiheessa elämäänsä rintasyöpään. Suomessa on havaittu rintasyövän ilmaantuvuuden olevan merkittävästi suurempi korkeakoulutetuilla kuin peruskoulutetuilla naisilla.

Rintasyövän kuolleisuudessa ei Suomessa ole havaittu eroja koulutusasteen mukaan.

Miesten rintasyöpä on harvinainen, tapauksia on noin 30 vuodessa.

Mitkä ovat rintasyövän riskitekijät?

Rintasyöpäriski lisääntyy ikääntymisen myötä. Muita rintasyöpäriskiä lisääviä tekijöitä ovat vaihdevuosien hormonihoito sekä elämäntapoihin liittyvät tekijät.

Hormonaaliset tekijät vaikuttavat rintasyövän syntyyn. Varhainen kuukautisten alkamisikä lisää jonkin verran riskiä sairastua rintasyöpään, samoin myöhään alkavat vaihdevuodet. Lapsettomuus ja ensimmäinen synnytys vasta yli 30-vuotiaana kasvattavat rintasyövän riskiä.

Vaikka rintasyöpä alkaa yleistyä vasta vaihdevuosi-iän lähestyessä ja keski-ikä toteamishetkellä on 60 vuotta, rintasyöpää esiintyy nuorillakin naisilla. Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan vuonna 2018 rintasyöpään sairastui 152 alle 40-vuotiasta naista.

Vaihdevuosioireiden hoidossa käytettävä hormonikorvaushoito suurentaa rintasyövän riskiä, varsinkin jos se sisältää sekä estrogeenia että keltarauhashormonia (progestiinia). Hormonikorvaushoidon aloittamista on syytä harkita huolellisesti.

Hormonihoitoon liittyviä harvinaisia lopputuloksia, kuten syöpää, voidaan tutkia vain suurissa kohortti- tai rekisteritutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa voidaan selvittää erilaisia assosiaatioita, mutta ei syysuhteita. On myös selvää, että näissä tutkimuksissa on helposti mahdollisia sekoittavia tekijöitä.

Eri hoitovaihtoehtojen – myös hormonaalisen ehkäisyn – etuja ja riskejä arvioitaessa on puntaroitava kokonaisvaikutusta. Yhdistelmäehkäisytabletin käyttöön liittyy hyvin dokumentoitu munasarja-, kohdunrunko- ja paksusuolisyövältä suojaava vaikutus.

Osa länsimaisten naisten rintasyöpämäärän kasvusta selittyy väestön ikääntymisen ohella muuttuneella lisääntymiskäyttäytymisellä eli sillä, että ensisynnytysikä on noussut huomattavasti, lapsiluku on pienentynyt ja imetysajat ovat keskimäärin lyhentyneet. Elintapojen arvioidaan selittävän noin 30 % rintasyöpätapauksista. Ylipaino lisää todennäköisyyttä sairastua vaihdevuosi-iän jälkeiseen rintasyöpään, ja runsas alkoholinkäyttö on riskitekijä kaikenikäisille. Toisaalta säännöllinen liikunta, normaalipainossa pysyminen ja terveellinen ruokavalio vaikuttavat jossakin määrin suojaavan sairastumiselta.

Muut riskitekijät

Lapsena tai nuorena rinnan alueelle sädehoitoa saaneille suositellaan yleensä rintojen seurantatutkimuksia. Tavallisesti seurantaan sisältyy rintojen kaikututkimus (ultraäänitutkimus), magneettitutkimus tai mammografia 1–2 vuoden välein.

Rintasyövän perinnöllisyyttä on tutkittu viime vuosina paljon. Kaikista rintasyövistä jopa 10 % arvioidaan johtuvan perinnöllisistä, yksittäisen geenin mutaatioista. Alle 35-vuotiailla rintasyöpäpotilailla osuus on suurempi.

Nykyisin tunnetaan kaksi selvästi rintasyövän riskiä suurentavaa geeniä: BRCA1 ja BRCA2. BRCA1-mutaation kantajien riski sairastua rintasyöpään on 44–78 prosenttia ja BRCA2-mutaation kantajien 31–56 prosenttia. Lisäksi näiden geenimutaatioiden kantajilla on 20–40 prosentin riski sairastua munasarjasyöpään.

Rintasyövän tyypit

Rintasyöpä ei ole vain yksi sairaus, vaan sillä on monta hyvin erilaista muotoa. Toiset rintasyövät ovat aggressiivisia, ja toiset eivät vuosikymmeniin aiheuta vaaraa.

Rinnassa on 15–20 rauhasliuskaa (lobulus), joita sidekudos erottaa toisistaan. Rauhasliuskoja yhdistävät pienet tiehyet (ductus). Rintasyövän tavallisin tyyppi alkaa tiehyen soluista, ja siksi sitä kutsutaan duktaaliseksi eli tiehytperäiseksi. Rintasyövistä noin 70 % on duktaalisia rintasyöpiä.

Lobulaarinen eli rauhasperäinen rintasyöpä on toiseksi yleisin rintasyöpätyyppi. Sillä on suurempi taipumus esiintyä molemmissa rinnoissa kuin tiehytperäisellä rintasyövällä. Rauhasperäistä karsinoomaa (LCIS), jossa syöpäsolut eivät ole levinneet ympäröivään kudokseen, ei pidetä varsinaisena syöpänä vaan rintasyövän riskitekijänä.

Sekä tiehytperäinen että rauhasperäinen rintasyöpä voi levitä myös muualle elimistöön.

Muut rintasyövän kudostyypit (tubulaarinen, kribriforminen, musinoosi, medullaarinen ja papillaarinen, inflammatorinen ja Pagetin tauti) ovat harvinaisia.

Rintasyövän biologiset alatyypit

Hormonipositiivisia rintasyöpiä on valtaosa kaikista rintasyövistä.
HER2-positiivisia rintasyöpiä on noin 15 % kaikista rintasyövistä.
Triplanegatiivinen rintasyöpä tarkoittaa sitä, että syöpäsoluissa ei esiinnyt hormoni- tai HER2 reseptoreita.

Rintasyöpään liittyvää sanastoa

Adjuvanttihoito: Liitännäishoito. Rintasyöpäleikkauksen jälkeen annettava lääke- ja/tai sädehoito
Biopsia: Koe- eli näytepalan ottaminen kudoksesta
Duktaalinen karsinooma: Rinnan tiehyissä syntynyt syöpä
Gradus: Syövän erilaistumisaste, jonka patologi määrittää mikroskopiatutkimuksella.
HER2-positiivinen rintasyöpä: Syöpäkasvain, jonka soluissa on HER2:n eli HER2-kasvutekijäreseptorin geenin monistuma.
HR-positiivinen rintasyöpä: Syöpäkasvain, jonka soluissa on estrogeeni- ja progesteronihormonien kiinnittymiskohtia eli reseptoreita; HR tarkoittaa hormonireseptoria.
Kolmois- tai triplanegatiivinen (TNBC) rintasyöpä: Syöpäkasvain, jonka soluissa ei ole hormonireseptoreja eikä HER2-reseptoreja.
Lobulaarinen karsinooma: Rinnan rauhasliuskoissa alkunsa saanut syöpä
Mastektomia: Rintasyöpäleikkaus, jossa poistetaan koko rinta
Metastaattinen rintasyöpä: Syöpä on levinnyt rinnan ja kainalon alueelta ja lähettänyt etäpesäkkeitä muualle elimistöön.
Neoadjuvanttihoito: Ennen rintasyöpäleikkausta aloitettava lääkehoito
Onkologi: Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri
Patologi: Erikoislääkäri, joka tutkii ja tulkitsee kudosnäytteet ja koepalat
Rekonstruktio: Rinnan korjausleikkaus
Resektio: Rinnan säästävä leikkaus, jossa poistetaan syöpäkasvain ja sitä ympäröivää kudosta
TNM-luokitus: Rintasyövän diagnosoinnissa käytettävä luokitus, joka kertoo kasvaimen koosta (T, engl. tumor), onko syöpä edennyt kainalon imusolmukkeisiin (N, engl. node) tai lähettänyt etäpesäkkeitä muualle elimistöön (M, engl. metastasis)
Varhaisvaiheen rintasyöpä: Rinnan ja/tai kainalon alueella sijaitseva syöpä, joka ei ole lähettänyt etäpesäkkeitä muualle elimistöön.
Vartijaimusolmuke: Ensimmäinen imusolmuke, johon imuneste ja sen mukana mahdolliset syöpäsolut kulkeutuvat kasvaimesta.

Lähteet

 1. Kaikkisyovasta.fi
 2. Syopajarjestot.fi
 3. Terveyskyla.fi
 4. Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
 5. Suomen syöpäpotilaat ry
 6. Vehmanen L. Rintasyöpä Toteaminen, alatyypit ja ennuste. Lääkärikirja Duodecim. 16.9.2020. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00618
 7. Rintasyöpä.fi
 8. UKK-instituutti
 9. Heikinheimo O, Apter D. Hormonaalinen ehkäisy ja syöpä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2018;134(9):889-90. https://www.duodecimlehti.fi/duo14318
 10. Syöpäsäätiö: https://syopasaatio.fi/tutkimus/tutkimusmatkalla/immunologiset- hoidot/
 11. Sylva Ry, sylva.fi
 12. Tärkeimpiä tilastotietoja lyhyesti. Suomi: rinta. NORDCAN, nordcan.iarc.fr. 9.2, 09/2022.
 13. Mattson J, ym. Rintasyöpäpotilaan seuranta. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 2016;132:2317–20. https://www.duodecimlehti.fi/duo13476
 14. Tunne rintasi ry. Rintojen omatarkkailu. Tunnerintasi.fi
FI-NON-00786 08/2023

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä

Lue lisää näistä ja muista ajankohtaisista teemoista

eye

Susanna Juntunen: ”Kerron diagnoosistani, jotta ihmiset menisivät seulontoihin”

10.02.2023

Susanna Juntunen: ”Kerron diagnoosistani, jotta ihmiset menisivät seulontoihin” Nuori ja urheilullinen perheenäiti ei voinut uskoa sairastavansa kohdunkaulan syöpää, sillä hän ei tuntenut oloaan sairaaksi missään vaiheessa. Susanna Juntunen on suositun #kotitreenijengin perustaja. Urheilu sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen ovat aina olleet hänelle itsestäänselvyyksiä. Hän on myös entinen kilpajoukkuevoimistelija ja EM-tasolla kilpaillut bikini fitness -urheilija. Tällä […]